Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2022

Ngày công bố: 27/10/2022

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty

Ngày công bố: 17/06/2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐ lần 3

Ngày công bố: 23/05/2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN lần 3

Ngày công bố: 23/05/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022

Ngày công bố: 08/04/2022

Thông báo tổ chức ĐHĐCD

Ngày công bố: 07/04/2022

Điều lệ công ty

Ngày công bố: 18/05/2021

Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày công bố: 08/04/2020

Giấy chứng nhận ĐKKD lần 5

Ngày công bố: 05/07/2019

Bản Cáo bạch niêm yết CTCP GAB

Ngày công bố: 05/07/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày công bố: 05/07/2019

Điều lệ CTCP GAB

Ngày công bố: 05/07/2019

+84 237 886 0866