Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

Ngày công bố: 20/10/2021

Báo cáo tài chính quý 2/2021

Ngày công bố: 20/07/2021

Điều lệ công ty

Ngày công bố: 18/05/2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Ngày công bố: 20/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

Ngày công bố: 20/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

Ngày công bố: 20/04/2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Ngày công bố: 21/01/2021

Báo cáo quản trị bán niên 2020

Ngày công bố: 31/07/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày công bố: 08/04/2020

GAB Đồng ý nhận sáp nhập ROS

Ngày công bố: 07/04/2020

CBTT: Thay đổi Website Công ty

Ngày công bố: 24/03/2020

Thông báo thay đổi mẫu dấu

Ngày công bố: 15/03/2020

Báo cáo tài chính Quý II/2019

Ngày công bố: 15/03/2020

CTCP GAB Công bố thông tin 24h

Ngày công bố: 15/03/2020

Giấy chứng nhận ĐKKD lần 5

Ngày công bố: 05/07/2019

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày công bố: 05/07/2019

BCTC Quý I/ 2019

Ngày công bố: 05/07/2019

Bản Cáo bạch niêm yết CTCP GAB

Ngày công bố: 05/07/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày công bố: 05/07/2019

Điều lệ CTCP GAB

Ngày công bố: 05/07/2019

Quyết định chấp thuận niêm yết

Ngày công bố: 15/03/2020

BCTC năm 2018

Ngày công bố: 07/05/2019

BCTC năm 2018

Ngày công bố: 07/05/2019

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày công bố: 05/07/2019

+84 237 886 0866